PRZEDSZKOLE

 

Przedszkole "Wesoły Tygrysek" mieści się w budynku nowoczenym, przestronnym, pełnym śwaitła i kolorów. Obiekt spełnia wszystkie normy bezpieczeństwa i higieny przedszkolnej. "Wesoły Tygrysek" we wrześniu 2010 uzyskał status Niepublicznej Placówki Oświatowej nadzorowanej przez Kuratorium Oświaty. Chcemy stworzyć idealne warunki dla rozwoju emocjonalnego, fizycznego, społecznego oraz poznawczego dzieci. Przedszkole wykorzystuje innowacyjne programy i techniki, by wzbogacać oraz rozwijać dzieci. Dajemy naszym podopiecznym poczucie bezpieczeństwa, radości i ciepła. Chcemy stymulować ich rozwój, rozbudzać ambicje i pracowitość, ale przede wszystkim zachować równowagę w zabawie i dzieciństwie, ponieważ wielkim wyzwaniem dla dziecka jest już sama obecność w przedszkolu. Jesteśmy placówką, której celem jest również działań związanych z wyrównaniem szans kobiet i mężczyzn. Naszym celem jest stworzenie przyjaznego, otwartego środowiska dla rodziców, by mieli przekonanie, że ich dzieci są pod dobrą, fachową opieką!

 

ZASADY PRACY

Przedszkole pracuje według obowiązującej podstawy programowej. Aby zrealizować obowiązujące treści, wykorzystywane są różne metody aktywne, problemowe i twórcze oraz metody tradycyjne. Prawie wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności, tj. zabawę. Organizacja pracy nauczyciela z wykorzystywaniem wyżej wymienionych metod uwzględniają wielostronny rozwój dziecka. Do tych metod zaliczamy:

 • metoda prof. Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej- dziecięca matematyka;
 • ruch rozwijający Weroniki Sherborne;
 • opowieść ruchowa;
 • elementy glottodydaktyki prof. Bronisława Rocławskiego;
 • gimnastyka ekspresyjna Rudolfa Labana;
 • gimnastyka rytmiczna Alfreda i Marii Kniessów;
 • pedagogika zabawy według Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA;
 • gimnastyka mózgu Paula Denisona;
 • Metoda Dobrego Startu: alfabet piosenek, śpiewane litery;
 • relaksacja;
 • techniki parateatralne, bajkoterapia;
 • zabawy paluszkowe.

Nauczyciele realizują w poszczególnych grupach program adaptacyjny, profilaktyczny, indywidualne plany, plany miesięczne, program wychowawczy, innowację pedagogiczną poznawaną na różnych kursach szkoleniowych.